Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Udostępnij

Zarządzanie projektami określane jest jako zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Obejmuje między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na realizację celów projektu.

W praktyce cele projektowe powinny spełniać cechy tzw. SMART:

 • Specyficzny – jasno sprecyzowany,
 • Mierzalny – cel musi być możliwy do zmierzenia w celu stwierdzenia czy został osiągnięty,
 • Ambitny – powinien być ambitny by jego osiągnięcie wymagało wysiłku i pracy, aby unikać rutyny i codzienności,
 • Realny – by cele były mierzalne ich osiągnięcie musi być dla nas realne.
 • Terminowy – cele są ograniczone ramami czasowymi.

W ramach wymagań naszych Klientów mamy możliwość pracy wg wielu metodyk zarządzania projektami (np.:  PRINCE2 – tradycyjny). Mamy świadomość, że każdy projekt jest zorientowany na stworzenie unikatowego produktu, usługi bądź innego konkretnego rezultatu.

Projekty informatyczne rozumie się jako programowanie, testowanie, czy też badania i testy nad nowymi technologiami komunikacyjnymi lub elementami cyfryzacji. Czas trwania projektu to czas pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem projektu oraz jego okresem trwałości.

Zgodnie z oczekiwaniami klienta, jesteśmy w stanie zarządzać projektem wg następujących podejść:

 • Tradycyjne;
 • Zwinne.

W tradycyjnym podejściu projekt dzieli się etapy. Potem następują etapy związane z realizacją i jednoczesnym monitorowaniem projektu. Zestaw faz, nazywa się cyklem życia projektu, jest specyficznych dla konkretnych organizacji i rodzajów projektów.

Natomiast podejście zwinne (ang. agile) – zespół projektowy, realizując cel, nie podąża za wcześniej ustalonym planem, lecz za ciągle zmieniającymi się potrzebami odbiorców projektu. Podejście to stosowane jest często w projektach informatycznych i internetowych, np. w tradycyjnym podejściu menedżer określiłby cel powstania jakiegoś złożonego oprogramowania, a potem nakazał programistom pracę według z góry ustalonego planu. W Agile programiści najpierw napiszą niewielką aplikację o podstawowych funkcjach, a potem oddadzą ją klientom w postaci prototypu. Następnie w ramach współpracy z Klientem będą tę aplikację rozbudowywać, opierając się nie na planie projektowym, ale na zgłaszanych przez klientów potrzebach i opiniach – których w tradycyjnym podejściu na etapie planowania nie dałoby się przewidzieć.

Wszyscy członkowie Entrast dysponują następującą certyfikacją:

 • PRINCE2
 • scrum
 • kanban
 • lean
 • XP
 • Prince2 Agile
 • AgilePM
 • Prince2
 • SAFe
 • LeSS
 • Nexus
Skip to content