Integracja systemów GIS z systemami dziedzinowymi w JST (jednostkach samorządu terytorialnego)

Integracja systemów GIS z systemami dziedzinowymi w JST (jednostkach samorządu terytorialnego)

Udostępnij

Integracja systemów GIS (Geographic Information System) z systemami dziedzinowymi w jednostkach samorządu terytorialnego jest kluczowym elementem usprawniającym zarządzanie przestrzenne, planowanie oraz świadczenie usług publicznych.

CIK

ENTRAST pracuje ostatnio nad podobnym projektem, który wymaga głównych aspektów tej integracji:

1. Definicja i znaczenie integracji GIS

GIS to systemy służące do gromadzenia, przechowywania, analizowania i prezentowania danych przestrzennych. Integracja GIS z systemami dziedzinowymi (takimi jak systemy zarządzania infrastrukturą, gospodarką nieruchomościami, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska itp.) umożliwia lepsze wykorzystanie danych przestrzennych w różnych obszarach działalności samorządu.

2. Korzyści z integracji

 • Lepsze planowanie i zarządzanie przestrzenne: Dzięki integracji GIS, jednostki samorządu mogą lepiej planować rozwój przestrzenny, zarządzać infrastrukturą i monitorować zmiany w środowisku.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Umożliwia lepszą koordynację działań między różnymi departamentami, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Poprawa jakości usług publicznych: Ułatwia dostęp do informacji dla obywateli i poprawia jakość świadczonych usług.
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji: GIS dostarcza narzędzi analitycznych, które pomagają w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

3. Przykłady integracji GIS z systemami dziedzinowymi

3.1. Systemy zarządzania infrastrukturą

 • Zarządzanie drogami i transportem: Monitorowanie stanu dróg, planowanie remontów, zarządzanie ruchem.
 • Wodociągi i kanalizacja: Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, monitorowanie awarii, planowanie rozbudowy.

3.2. Systemy gospodarki nieruchomościami

 • Rejestr nieruchomości: Integracja z bazami danych nieruchomości, zarządzanie gruntami, planowanie zabudowy.
 • Zarządzanie podatkami lokalnymi: Wsparcie dla naliczania i egzekwowania podatków od nieruchomości.

3.3. Systemy zarządzania kryzysowego

 • Zarządzanie klęskami żywiołowymi: Monitorowanie zagrożeń, planowanie ewakuacji, zarządzanie zasobami ratunkowymi.
 • Ochrona przeciwpożarowa: Analiza ryzyka pożarowego, planowanie działań prewencyjnych.

3.4. Systemy ochrony środowiska

 • Monitorowanie zanieczyszczeń: Śledzenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
 • Zarządzanie obszarami chronionymi: Planowanie i monitorowanie działań ochronnych w parkach narodowych, rezerwatach.

4. Technologie i narzędzia wspierające integrację

4.1. Bazy danych przestrzennych

 • PostGIS: Rozszerzenie bazy danych PostgreSQL do przechowywania i analizy danych przestrzennych.
 • Oracle Spatial: Narzędzie do zarządzania danymi przestrzennymi w bazach danych Oracle.

4.2. Standardy wymiany danych

 • OGC (Open Geospatial Consortium): Standardy takie jak WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), które umożliwiają interoperacyjność między różnymi systemami GIS.

4.3. Platformy GIS

 • ArcGIS: Kompleksowa platforma do zarządzania danymi przestrzennymi, oferująca narzędzia do analizy i wizualizacji.
 • QGIS: Open-source’owe oprogramowanie GIS, które umożliwia integrację z różnymi systemami dziedzinowymi.

5. Wyzwania związane z integracją

 • Zgodność danych: Ujednolicenie formatów danych i standardów wymiany.
 • Skalowalność: Utrzymanie wydajności systemów w miarę wzrostu ilości danych.
 • Szkolenia i kompetencje: Konieczność szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych systemów i narzędzi GIS.

Integracja systemów GIS z systemami dziedzinowymi w jednostkach samorządu terytorialnego przynosi wiele korzyści, takich jak lepsze zarządzanie zasobami, poprawa jakości usług publicznych i wsparcie w podejmowaniu decyzji. Kluczowe jest jednak skuteczne zarządzanie procesem integracji, w tym zapewnienie zgodności danych, skalowalności systemów oraz odpowiednich szkoleń dla pracowników.

Jako firma doradcza budujemy koncepcje i dobieramy narzędzia. Zapraszamy do Współpracy!

Comments are closed.
Skip to content