Z dniem 23 maja weszło nowe Rozporządzenie KRI

Z dniem 23 maja weszło nowe Rozporządzenie KRI

Udostępnij

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI – w związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące przepisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  obowiązują jedynie do 23 maja 2024r., udostępniamy w formie PDF:  lex-dz-u-2024-773-krajowe-ramy-interoperacyjnosci

Jak zmiana KRI będzie wprowadzona? - Portal Interoperacyjności i  Architektury - Portal Gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwane dalej „rozporządzeniem KRI”, jest wydawane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), zwanej dalej „ ustawą o informatyzacji”. Konieczność wydania nowego aktu w powyższym zakresie wynika z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), zwanej dalej „ustawą o dostępności cyfrowej”. W art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej wskazano, że: „dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 [czyli ustawy o informatyzacji], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów”. Oznacza to, że dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji obowiązują nie dłużej niż do dnia 23 maja 2024 r. Skutkuje to koniecznością wydania przedmiotowego rozporządzenia. Brak jest możliwości osiągnięcia celu projektowanych zmian za pomocą innych środków niż interwencja na poziomie rozporządzenia. Problem nie może być rozwiązany przez podmioty niższego szczebla niż podmiot wydający rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie KRI, jako rozwiązanie tymczasowe…

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest przewidziany w charakterze rozwiązania tymczasowego i zostanie zastąpiony przez docelowy akt po pełnym procesie legislacyjnym. Ze względu na fakt, że zgodnie z art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej, obowiązujące rozporządzenie KRI zostało czasowo utrzymane w mocy jedynie do dnia 23 maja 2024 r, konieczne jest zapobieżenie powstaniu luki prawnej.

Kluczowe zmiany…

  • z zakresu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych usunięto „sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych”, ponieważ są one uregulowane przez ustawę o dostępności cyfrowej;
  • usunięto normę „PN-ISO/IEC 24762”, – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie”, ponieważ norma ta została wycofana w 2016 r.
Comments are closed.
Skip to content