Audyt projektów

Audyt projektów

Udostępnij

Prowadzimy audyt oraz kontrolę projektów. W naszym zespole są osoby, które posiadają uprawnienia audytorów wewnętrznych wg ISO 27001 oraz audytorów wiodących.

W przypadku zwrócenie się do nas z zapytaniem kluczowym jest ustalenie cel audytu. W ramach naszej pracy jesteśmy skłonni przedstawić 1,5 godzinną prezentację wprowadzającą do zasad i procedur audytowania. Opracowaliśmy podstawowe zagadnienia, które możemy bezpłatnie zademonstrować. 

W celu potwierdzenie, że projekty realizowane są zgodnie z zawartą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie dostarczamy klientowi kompletny raport z audytu.

W ramach usługi oferujemy:

 • Sprawdzenie kwalifikowalność kosztów,
 • Sprawdzenie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, dokumentami programowymi oraz umową o dofinansowanie,
 • Sprawdzenie poprawności udzielania zamówień publicznych
 • Sprawdzenie prawidłowości realizacji obowiązków sprawozdawczych

Audyt to niezależną ocenę dla Zamawiającego np. systemu, procesu, projektu lub produktu.

Natomiast kontrola prowadzona jest pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów.

Przedmiot audytu jest badany pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji (polityki, procedury).  W tym miejscu należy wskazać kilka standaryzacji ISO Zintegrowane, ISO 9001, ISO/EIC 27001, ISO 140001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 29990, RODO itp.

Głównymi elementami i celami audytu to:

 • pomoc organizacji w osiąganiu jej celów,
 • ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz zarządzania organizacją,
 • niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej,
 • niezależność i obiektywizm,
 • systematyczne i metodyczne podejście.

Dzięki naszym audytowi Klient ma świadomość jaki jest jego organizacji i w jakim kierunku akredytacji pod względem certyfikacji np. przez Polskie Centrum Akredytacji.

Rozróżnić należy audyt i kontrolę.

 Audyt:

 • skupiony jest na zdefiniowaniu przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska
 • może działać prewencyjnie poprzez wskazanie występowania przypuszczalnego ryzyka
 • autonomiczny
 • ukierunkowany na poprawienie skuteczności działań w przedsiębiorstwie
 • jego działania oparte są na podstawie przyjętych standardów zawodowych, a w sektorze publicznym na podstawie przepisów prawa.

 Kontrola:

 • jej celem jest reakcja na symptomy występowania niepożądanego zjawiska
 • działa po fakcie
 • ma zakres upoważnienia- osoba dająca zlecenie wyznacza zakres działania
 • ukierunkowana na znalezienie winnego występowania nieprawidłowości
 • jej działania oparte są na podstawie wewnętrznie przyjętych uregulowań.

Audyt jest badaniem w celu poszukiwania zgodności z wyznaczonym standardem,  audytor prowadzi proces badania, w którym chce zebrać informacje. Natomiast kontrola jest sprawdzeniem, zestawieniem stan faktycznego ze stanem wymaganym. Kontrola   jest  ukierunkowana  na  poszukiwanie  nieprawidłowości.  Celem  kontroli  jest  ustalenie,  czy  i  w jakiej wielkości nastąpiły odchylenia od stanu pożądanego.

Skip to content